Splošni pogoji

1. Uvodne določbe

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za elektronske storitve eNabiralnik, ki jih ponuja ponudnik in so opredeljene v teh splošnih pogojih.

Splošni pogoji so zavezujoči za vse naročnike, podjetja in uporabnike elektronskih storitev eNabiralnik (v nadaljevanju tudi samo: storitev). Poleg teh splošnih pogojev lahko naročnike, podjetja in uporabnike zavezujejo tudi določeni posebni pogoji, ki se nanašajo na posamezno storitev. O morebitnih posebnih pogojih bodo naročniki ustrezno obveščeni. Strinjanje s temi splošnimi pogoji in posebnimi pogoji je pogoj za uporabo elektronskih storitev eNabiralnik.

1.1. Informacije o ponudniku in njegov kontakt

Ponudnik elektronskih storitev eNabiralnik, ki so predmet teh splošnih pogojev je:

 • Posita, informacijske rešitve d. o. o., Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor
 • Matična številka: 6897690000
 • Davčna številka: SI 48523925
 • e-pošta:
 • tel. št.: +386 (0)1 476 7760

1.2. Veljavna pogodba

Naročnik s strinjanjem s splošnimi in posebnimi pogoji poslovanja ter potrditvijo pristopne izjave sklene naročniško razmerje s ponudnikom. V kolikor naročnik sklepa pogodbeno razmerje za račun podjetja, ki je tretja oseba, je dolžan zagotoviti, da podjetje v celoti spoštuje splošne in posebne pogoje, ki zavezujejo naročnike pri uporabi elektronskih storitev eNabiralnik.

Elektronske storitve eNabiralnik so na voljo v stanju ˝takšne kot so˝. Izključno odgovornost za pridobitev ustreznega pooblastila nosi naročnik, ki samostojno nosi tudi vso odgovornost za morebitno škodo, ki bi podjetju lahko nastala v primeru kreiranja naročniškega razmerja zanj. Na podlagi naročniškega razmerja ima podjetje pravico znotraj lastnega uporabniškega računa kreirati dostope posamičnim uporabnikom.

2. Definicije pojmov

V teh splošnih pogojih se uporabljajo določeni termini s posebnim pomenom.

Kaj je predmet teh splošnih pogojev?

  1. Elektronske storitve eNabiralnik – nabor elektronskih storitev, ki uporabnikom omogočajo formalno brezpapirno poslovanje, trenutno eRačun. Nabor storitev, ki jih oziroma jih bo ponujal ponudnik, je oziroma bo razviden tudi iz morebitnih posebnih pogojev za posamezno storitev (v kolikor so ti pripravljeni za posamezno storitev), ki so na voljo pri ponudniku.
  2. eRačun – elektronska storitev izmenjave računov v elektronski obliki, ki predstavlja enega od elektronskih dokumentov, ki se lahko elektronsko izmenjujejo v okviru storitev eNabiralnik.
  3. eIzmenjava – storitev verodostojne izmenjave – sprejemanja in pošiljanja – elektronskih dokumentov, ki poteka po varnih poteh z zagotovljeno sledljivostjo poti ter transakcij v omrežju.
  4. Portal eNabiralnik – spletni portal, namenjen registraciji uporabnikov in njihovih podjetij ter upravljanju (administraciji) storitev, omogoča uporabo elektronskih storitev eNabiralnik na elektronskem naslovu https://enabiralnik.si oz. https://moj.enabiralnik.si.

Kdo je kdo?

  1. Ponudnik – pravna oseba, ki trži in sklepa naročniška razmerja za uporabo elektronskih storitev eNabiralnik. Ponudnik lahko samostojno določa tudi posebne pogoje uporabe posameznih elektronskih storitev eNabiralnik, s katerimi lahko naročniku postavi dodatne pogoje za uporabo elektronskih storitev eNabiralnik, ki s temi splošnimi pogoji niso določeni.
  2. Naročnik – pravna oseba, ki s ponudnikom sklene veljavno naročniško razmerje za uporabo elektronskih storitev eNabiralnik v lastnem imenu in za lasten račun ali za račun določenega podjetja (v kolikor ima za sklenitev naročniškega razmerja ter morebitno uporabo ustrezna pooblastila podjetja).
  3. Podjetje upravičenec (v nadaljevanju: podjetje) – pravna oseba, ki na podlagi naročniškega razmerja uporablja elektronske storitve eNabiralnik, določa uporabnike znotraj svojega računa in je naslovnik ali izdajatelj (originator) elektronskih dokumentov, ki se prenašajo preko omrežja. Podjetje je lahko naročnik ali pa druga pravna oseba, kadar naročnik storitve naroča na podlagi pooblastila.
  4. Uporabnik – fizična oseba, ki uporablja elektronske storitve, v okviru pooblastila, ki ga zagotovi podjetje.
  5. Pooblaščenec – zakoniti zastopnik ali pooblaščenec s pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika pravne osebe oz. podjetja, ki naroča ali uporablja storitve, ki so predmet teh splošnih pogojev.
  6. Naročniško razmerje – razmerje med ponudnikom in naročnikom za uporabo elektronskih storitev eNabiralnik za določeno podjetje, sklenjeno s sprejetjem splošnih pogojev in posebnih pogojev in izpolnitvijo pristopne izjave.
  7. Pristopna izjava – s podpisom in žigom zakonitega zastopnika ali pooblaščenca naročnika overjena pisna izjava, s katero se potrjuje naročniško razmerje, strinjanje s temi splošnimi pogoji in naroča storitev po vsakokrat veljavni ponudbi ponudnika.
  8. Pravna oseba – subjekt, ki ima v skladu z zakonodajo status pravne osebe javnega ali zasebnega prava oziroma pravne osebe, ki je registriran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali drug poslovni subjekt (društvo, sindikat, politična stranka in fizična oseba, ali ki opravlja registrirano dejavnost, oziroma drug poslovni subjekt, registriran z vpisom v pristojni register ali uradno evidenco pri pristojnem registrskem organu).

Katere tehnične termine je potrebno poznati?

  1. Elektronski dokument (v nadaljevanju: eDokument) – vsako nematerializirano elektronsko sporočilo, ki se izmenjuje preko omrežja z uporabo elektronskih storitev eNabiralnik.
  2. Kvalificirano potrdilo – potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa uporabnika (imetnika potrdila) ter potrjuje njegovo identiteto in ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe eIDAS, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) oz. drugo vsakokrat veljavno zakonodajo in katerega izda overitelj, ki je ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja.
  3. Omrežje – omrežje, ki zagotavlja prenos elektronskih dokumentov (sporočil) med različnimi priključki poslovnih uporabnikov, pametno usmerjanje preko varnih e-poti s sledljivostjo transakcij v omrežju.
  4. Povezana omrežja – omrežja, s katerimi je neposredno povezano omrežje ter zagotavljajo odprto pot izmenjave med uporabniki obeh omrežij. Pogoji povezovanja, izmenjave in funkcije med omrežji so različni ter so del dogovora med upravljalci omrežij.

3. Opredelitev storitev

3.1. Uporaba storitev

Naročnik sme v okviru naročniškega razmerja uporabljati elektronske storitve eNabiralnik. Za uporabo storitev je potrebna registracija na spletnem portalu ponudnika https://moj.enabiralnik.si. Podrobne informacije o registraciji in uporabi računa najdete v poglavju 5 teh splošnih pogojev.

3.2. Varnost in zanesljivost storitve

Storitve so naročniku na voljo ˝takšne kot so˝, ponudnik zagotavlja varno in zanesljivo uporabo elektronskih storitev eNabiralnik in omrežja, v okviru katerega lahko naročniki izvajajo brezpapirno poslovanje.

Ponudnik ima vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja varovanja informacij. Delovanje sistema vodenja varovanja informacij temelji na izvedeni oceni tveganj, ki je podlaga za izbor ustreznih varnostnih ukrepov in kontrol. Vse postopke nabave, razvoja in vzdrževanja informacijske tehnologije vodi skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Elektronske storitve eNabiralnik so uporabniku na voljo 24 ur na dan vseh 7 dni v tednu. Izjemoma storitve niso na voljo, kadar se izvajajo vzdrževalna dela ali kadar pride do nepredvidenih dogodkov, ki bi povzročili nedelovanje storitev.

3.3. Nabor elektronskih storitev eNabiralnik

Ponudnik ponuja različne elektronske storitve, pri čemer omogoča brezplačno uporabo enega eNabiralnika. eNabiralnik je brezplačen za vsakega naročnika oziroma podjetje, ki se registrira pri ponudniku in sprejme splošne pogoje, za prejemanje eDokumentov. 

eNabiralnik je elektronski predal posameznega podjetja, ki zagotavlja verodostojen prejem, sledenje in pregledovanje izmenjave elektronskih dokumentov ter kratkoročno hrambo izmenjanih dokumentov (kratkoročna hramba velja dvanajst (12) mesecev od prejema dokumentov v eNabiralnik). eNabiralnik je dostopen preko spletnega vmesnika na spletnem portalu https://moj.enabiralnik.si in spletnih storitev (povezava z aplikacijami).

Poleg brezplačnih storitev ponuja ponudnik še dodatne, plačljive storitve. Opis in načine delovanja posamezne elektronske storitve eNabiralnik najdete na portalu https://enabiralnik.si. Za vsako izmed plačljivih elektronskih storitev eNabiralnik lahko veljajo tudi dodatni posebni pogoji, ki predstavljajo sestavni del teh splošnih pogojev. 

3.4. Dostop do storitev in vzdrževanje

Ponudnik po svojih najboljših močeh zagotavlja nemoteno delovanje storitev, kljub temu pa lahko pride do oviranega ali pomanjkljivega delovanja oz. začasno onemogočenega dostopa do storitev. 

V okviru nudenja storitev lahko pride do napak ali okvar v omrežju. Ponudnik bo napake in okvare, ki jih sam zazna ali jih zazna naročnik in jih sporoči ponudniku, sam odpravil v najkrajšem možnem času. Naročnik je seznanjen, da obstaja možnost, da v času odprave napak ali okvar vezanih na elektronske storitve, le-teh ne bo mogoče uporabljati. 

Ponudnik bo, kolikor je to zaradi narave napake ali okvare mogoče, odpravo napovedal vnaprej.

Kadar pride do napake ali okvare zaradi ravnanja naročnika, ponudnik takšno napako ali okvaro odpravi v okviru ločenega dogovora z naročnikom, kjer se opredelijo tudi stroški odprave napake ali okvare, ki jih je v celoti dolžan nositi naročnik. 

Ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje infrastrukture, potrebne za delovanje storitev. Vzdrževalna dela se izvajajo ob predhodni najavi preko kontaktnih podatkov naročnika vsaj štiriindvajset (24) ur pred načrtovanim posegom in se praviloma opravljajo ob nedeljah ali izven delovnega časa od 21:00 do 6:00. Izjemoma se lahko, kadar je to potrebno zaradi narave vzdrževalnega dela ali organizacije dela pri ponudniku, vzdrževalna dela opravljajo tudi izven časa, opredeljenega v tem odstavku, o čemer bo naročnik praviloma ustrezno obveščen.

3.5. Spremembe, dopolnitve in ukinitve storitev

Ponudnik si pridržuje pravico, da nabor elektronskih storitev spremeni tako, da določene storitve dopolni, spremeni ali v celoti odstrani (t.j. storitev ukine). V primeru tehnoloških sprememb in/ali ukinitev posameznih funkcionalnosti storitev, bo ponudnik o teh spremembah obvestil naročnika vsaj trideset (30) dni pred uvedbo spremembe. Ponudnik bo ukinitev katere izmed storitev naznanil vsaj šestdeset (60) dni pred ukinitvijo. 

Kadar spremembe in dopolnitve storitev, ki jih izvede ponudnik, ne vplivajo na delovanje storitev posameznega naročnika, ponudnik naročnika o takšnih spremembah ne bo obveščal. 

Naročnik izrecno potrjuje, da je seznanjen z zgornjimi možnostmi sprememb v naboru storitev, do katerih lahko pride v času trajanja naročniškega razmerja. Naročniku v primeru ukinitve storitve v celoti ali deloma preneha naročniško razmerje s pretekom roka za ukinitev, ki ga opredeli ponudnik v obvestilu iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev. 

V primeru spremembe in/ali dopolnitve storitve pa ima naročnik možnost, da v času trajanja roka iz prejšnjega odstavka svoje naročniško razmerje nadaljuje pod novimi pogoji tako, da bo vključevalo nove spremembe in/ali dopolnitve ali pa naročniško razmerje prekine. V kolikor bo naročnik ostal pasiven do poteka roka iz prvega odstavka, se šteje, da se naročnik strinja s spremenjenimi pogoji in se naročniško razmerje nadaljuje skladno z novimi pogoji. Posebej opozarjamo, da lahko takšna sprememba vpliva tudi na plačljivost storitev. 

Naročnik v primeru začasnega ali trajnega prenehanja izvajanja storitve s strani ponudnika ni upravičen do povračila nikakršne škode.

4. Opredelitev naročniškega razmerja

4.1. Naročniška pogodba

Pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom predstavljajo vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja, morebitni posebni pogoji poslovanja, ki se nanašajo na posamezno elektronsko storitev eNabiralnik, izpolnjena pristopna izjava in vsakokrat veljavni cenik storitev. Splošne pogoje poslovanja lahko dopolnjujejo ločeni dogovori med pogodbenima strankama. Kadar ločeni dogovori niso skladni s splošnimi pogoji ali specifičnimi pogoji prevladajo določila ločenih dogovorov. 

Ponudnik zagotavlja storitev eNabiralnika vsakemu naročniku, ki se registrira na spletnem portalu eNabiralnik. 

Naročnik je dolžan v času trajanja naročniškega razmerja izpolnjevati vse obveznosti, ki zanj izhajajo po teh splošnih pogojih, morebitnih posebnih pogojih in morebitnih ločenih dogovorih. 

4.2. Način zaračunavanja in plačilni pogoji

V kolikor naročnik uporablja brezplačne storitve (prejemanje eDokumentov), se to poglavje ne uporablja.
Ponudnik opravljene storitve zaračunava v skladu z vsakokrat veljavnimi ceniki. Obračunski interval za naročniške pakete je en mesec dni. Predplačniški paket se na podlagi izstavljenega računa obračuna ob naročilu.

Naročnik je dolžan mesečne obveznosti poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve računa. Če naročnik do 15. dne v mesecu ne bi prejel računa za storitve opravljene v preteklem mesecu, je o tem dolžan obvestiti ponudnika, sicer se šteje, da je račun prejel naslednji delovni dan po njegovem pošiljanju. Ponudnik lahko v primeru zamude plačila naročniku zaračuna stroške opominjanja ter zakonsko predpisane zamudne obresti.

4.3. Reklamacije glede izstavljenega računa

V kolikor naročnik uporablja brezplačne storitve (prejemanje eDokumentov), se to poglavje ne uporablja.

Naročnik je račun dolžan grajati v roku osmih (8) dni od dneva izdaje, sicer se šteje, da se z njegovim temeljem in višino v celoti strinja. Ponudnik bo na grajanje odgovoril najkasneje v dvajsetih (20) dneh po prejemu. Ponudnik bo vsako reklamacijo računa preučil in podal utemeljitev obračunanega zneska in s tem reklamacijo zavrnil ali reklamaciji ugodil in izdal nov ustrezen račun za opravljene storitve. V kolikor ponudnik reklamacijo zavrne z utemeljitvijo, se šteje, da je reklamacijski postopek zaključen, naročnik pa je dolžan v celoti plačati znesek storitev kot to izhaja iz reklamiranega računa.

5. Vzpostavitev in uporaba storitev

5.1. Registracija in uporaba uporabniškega računa

Naročnik pridobi pravico do uporabe storitev tako da se registrira na spletnem portalu eNabiralnik (https://moj.enabiralnik.si). Registracija je pogoj za uporabo storitev. Z registracijo na spletnem portalu pridobi podjetje svoj uporabniški račun, preko katerega uporablja storitve, ki so predmet naročniškega razmerja. V okviru uporabniškega računa sme podjetje podeljevati pravice in dostope uporabnikom, ki bodo uporabljali storitve v njegovem imenu in za njegov račun. 

Uporabniški račun lahko ponudnik ustvari le, če mu naročnik posreduje potrebne osebne podatke (ime in priimek, veljaven elektronski naslov).

Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne registracijo, v kolikor bo e-naslov, s katerim se želi naročnik registrirati, že v bazi ponudnika. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da zavrne uporabo uporabniških imen, ki impersonirajo druge osebe, so žaljive, diskriminatorne, kršijo intelektualno lastnino ali bi lahko spodbujale nasilje. Presoja, kakšno uporabniško ime izpolnjuje naštete kriterije, je izključno v diskreciji ponudnika. 

Ob registraciji se podjetju avtomatsko generira eNabiralnik, za prejem elektronskih dokumentov naročnika. Naročnik lahko to funkcijo kadarkoli izklopi v okviru uporabe storitev.

Na podlagi uspešne registracije ponudnik naročnika vpiše v imenik imetnikov eNabiralnikov ter s tem obvesti svoje in povezana omrežja o možnosti izmenjave eDokumentov s tem naročnikom.

5.2. Obveznosti naročnika

Naročnik je v celoti odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene z njegovim uporabniškim računom, ne glede na to ali je do uporabniškega računa dostopal sam ali tretja oseba. Vsak naročnik je dolžan zagotoviti, da so vse njegove aktivnosti, v okviru uporabe storitev, zakonite.

Naročnik je dolžan zagotoviti odzivnost pri uporabljanju elektronskih storitev eNabiralnik, kamor sodi zlasti prevzem eDokumentov. Naročnik se zavezuje, da bo eDokumente, ki jih pošiljatelji posredujejo v njegov eNabiralnik, redno prevzemal. Opustitev te obveznosti predstavlja kršitev teh splošnih pogojev in se lahko sankcionira z izbrisom uporabniškega računa, po postopku opredeljenem v točki 6.2. teh splošnih pogojev.

Naročnik je dolžan skrbno varovati dostop do uporabniškega računa, vključno z geslom. Naročnik je dolžan zagotoviti varno hrambo gesla in ga ne sme razkriti tretjim osebam. Naročnik je v celoti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki jo utrpi zaradi razkritja gesla tretji osebi. Za tretjo osebo se v tem primeru štejejo tudi podjetja in uporabniki, ki jim je bilo geslo razkrito in so lahko dostopali do storitev. Ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz razkritja gesla in/ali omogočanja dostopa, ki ga omogoči naročnik.

Naročnik je dolžan nemudoma obvestiti ponudnika o kakršnemkoli neavtoriziranem dostopu do njegovega uporabniškega računa in/ali gesla. 

Naročnik je dolžan poskrbeti za ustrezno strojno in programsko opremo ter internetno povezavo za nemoteno uporabo storitev. Naročnik se zavezuje zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter internetno povezavo tudi za podjetja in vse uporabnike, ki uporabljajo storitve v okviru naročniškega razmerja. 

Naročnik je dolžan takoj, najkasneje pa v roku šestih (6) dni sporočiti vsako spremembo svojih podatkov in pogojev oziroma podatkov in pogojev podjetja, ki se tičejo storitev eNabiralnik. Naročnik je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni spremenjeni podatki oziroma pogoji. Do prejema obvestila se šteje, da so obstoječi podatki naročnika točni in popolni. V primeru prepoznega obvestila vse posledice prepoznega obvestila nosi naročnik. 

Naročnik izrecno potrjuje, da bo o morebitnem izbrisu naročnika ali podjetja o tem predhodno obvestil ponudnika in poskrbel za prenos gradiva, ki ga hrani na svojem uporabniškem računu. Ponudnik bo v roku najkasneje trideset (30) dni od obvestila zaprl uporabniški račun in trajno izbrisal vse gradivo, ki bi se na računu v času izbrisa nahajalo. Opustitev obveščanja predstavlja kršitev teh splošnih pogojev in vodi v izbris uporabniškega računa. V kolikor naročnik ne bo poskrbel za predhodno obvestilo, bo ponudnik neaktiven uporabniški račun izbrisal v nadaljnjih petindvajsetih (25) dneh, odkar je bil pri ponudniku zaznan izbris subjekta. 

Naročnik jamči, da:

 • bo dovolil objavo naslova eNabiralnika v eImeniku ponudnika in nacionalnem eImeniku (nacionalni register prejemnikov eRačunov), ki omogoča pregled informacij o podjetjih (naziv podjetja, naslov podjetja, davčna številka, matična številka, ime omrežja, IBAN), ki so vključena v omrežje ali povezana omrežja za prejemanje eRačunov,
 • se eDokumenti naslovljeni nanj in poslani od kateregakoli uporabnika omrežja ali povezanega omrežja lahko posredujejo v elektronski obliki v njegov eNabiralnik,
 • bo te eDokumente obravnaval identično dokumentom, ki jih prejme po drugih poteh (pošta, kurir, vročanje itd.),
 • je to soglasje ekvivalentno soglasju za uporabo elektronskega računa kot ga predpisuje Zakon o davku na dodano vrednost Republike Slovenije v svojem 84. členu.

5.3. Podjetja in uporabniki

V okviru uporabe storitev ima naročnik možnost, da imenuje podjetja in uporabnike, ki bodo dostopali do storitev in z njimi upravljali v okviru enega naročniškega razmerja. Naročnik se zaveda, da je kot nosilec naročniškega razmerja v celoti odgovoren za pravilno in ustrezno rabo storitev, ki jo zagotavlja podjetjem in uporabnikom.

Uporabnik, ki prvi opravi registracijo za podjetje, pridobi vlogo skrbnika, ki za uporabo elektronskih storitev eNabiralnik lahko pooblasti druge uporabnike, da lahko v imenu in na račun tega naročnika uporabljajo elektronske storitve eNabiralnik, pri čemer lahko skrbnik skrbniška pooblastila prenese na drugega uporabnika. Vsak naročnik ima vsaj enega uporabnika z vlogo skrbnika. Skrbnik je s temi splošnimi pogoji hkrati določen kot primarna kontaktna oseba podjetja oziroma naročnika.

Naročnik je dolžan skrbeti, da je kot skrbnik zavedena ustrezna oseba pri posameznem podjetju. V kolikor želi preklicati navedbo skrbnika in določiti drugega skrbnika je dolžan kontaktirati ponudnika.

5.4. Podpora uporabnikom

Uporabnikom je na voljo podpora preko kontaktov, ki so objavljeni na spletnem portalu eNabiralnik.

Podpora uporabnikom se lahko razlikuje glede na posamično storitev. 

5.5. Povezana omrežja in sistemi

Ponudnik omogoča, v okviru uporabe elektronskih storitev, povezavo z določenimi drugimi poslovnimi omrežji in sistemi elektronskega poslovanja. 

Vzpostavitev povezave s posameznim omrežjem in prehodi med posameznimi omrežji pa lahko s seboj prinašajo določene vzpostavitvene in transferne stroške. Uporaba funkcije povezanih omrežij in sistemov ni del storitev, zato se vzpostavitev povezave in prehod med povezavami lahko obračunava ločeno. Ponudnik bo naročnika o stroških obvestil pred izvedbo priklopa oz. prehoda med omrežji in/ali sistemi.

6. Prekinitev naročniškega razmerja

6.1. Odpoved

Ponudnik in naročnik lahko prekineta naročniško razmerje s pisno odpovedjo (obrazec objavljen na spletnem portalu eNabiralnik), brez navedbe razloga, z odpovednim rokom petindvajset (25) dni. S potekom odpovednega roka se tudi prekine izvajanje storitev. V kolikor naročnik uporablja storitve, za katere veljajo posebni pogoji, lahko slednji določajo drugačen odpovedni rok. V primeru veljavnosti posebnih pogojev, velja tisti odpovedni rok, ki je določen s posebnimi pogoji. 

6.2. Kršitve

Ponudnik lahko začasno preneha izvajati storitve za naročnika v naslednjih primerih:

 • nespoštovanje določil teh splošnih pogojev in/ali posebnih pogojev, ki veljajo za naročnika ali
 • uporaba storitev v nasprotju z veljavnimi predpisi s strani naročnika ali
 • neplačila nespornih obveznosti s strani naročnika v desetih (10) dneh po prejemu opomina.

Ponudnik bo o razlogih za začasno prenehanje izvajanja storitev naročnika pisno obvestil najmanj pet (5) dni pred dnem prenehanja izvajanja pogodbene storitve. Ponudnik bo naročniku v pisnem obvestilu podal rok za odpravo kršitve. V kolikor naročnik v času teka roka za odpravo kršitev odpravi vse kršitve, zaradi katerih mu je bilo začasno onemogočeno koriščenje storitev, bo ponudnik ponovno vzpostavil delovanje storitev. Ponudnik bo ponovno delovanje storitev zagotovil najkasneje v desetih (10) dneh po dnevu, ko je bilo ugotovljeno, da so kršitve odpravljene. 

V primeru začasnega onemogočanja dostopa do uporabniškega računa zaradi kršitve naročnika, ima ponudnik pravico do plačila polne naročnine (če gre za uporabo plačljive storitve), ne glede na to, da je bil naročniku dostop do elektronskih storitev onemogočen. Neplačilo celotnega zneska naročnine bo ponudnik štel kot ponovno kršitev in pristopil k odpovedi naročniškega razmerja brez odpovednega roka, kot je opredeljeno v tej točki splošnih pogojev. 

V kolikor naročnik kršitev v določenem roku ne odpravi, naročniško razmerje (pogodba) preneha s potekom roka za odpravo kršitev. 

V primeru, da naročnik po ponovni vključitvi po odpravljeni kršitvi, ponovno krši splošne pogoje, posebne pogoje ali veljavne predpise, ima ponudnik pravico, da naročniku odpove naročniško razmerje brez odpovednega roka. 

Ponudnik bo v vsakem primeru pisno obvestil naročnika o prekinitvi naročniškega razmerja in ga pozval, da v petindvajsetih (25) dneh po prejemu obvestila prevzame svoje dokumente. Naročnik je dolžan vse svoje dokumente prenesti z uporabniškega računa v času petindvajset (25) dnevnega roka. Po izteku tega roka ponudnik dokončno izbriše vse dokumente naročnika.

7. Omejitev odgovornosti

Upoštevajoč omejitve odgovornosti predstavljene v teh splošnih pogojih, ponudnik dodatno pojasnjuje kot sledi spodaj. 

V kolikor se odločite za uporabo storitev, soglašate, da ste to storili prostovoljno in nase prevzeli vsakršno tveganje. Storitve so omogočene ˝takšne kot so˝, brez kakršnekoli garancije, neposredne ali posredne. Vse omejitve odgovornosti, opredeljene v tem poglavju ali kjerkoli v teh splošnih pogojih in specifičnih pogojih, veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon. 

Ponudnik ne jamči za delovanje storitev, prav tako ne garantira, da bodo storitve delovale brez napak, brez virusov ali kakršnekoli virusom podobne škodljive programske opreme. Prav tako ponudnik ne jamči, da so informacije, objavljene na spletni strani točne in celovite. Ponudnik ne jamči za kakršnokoli škodo, vključno z, a ne omejeno na: direktno, indirektno ali posledično škodo, ki bi lahko nastala oz. izvirala iz uporabe storitev.

V kolikor se odločite za uporabo storitev, izrecno soglašate, da je uporaba na vašo odgovornost in sami nosite vsa tveganja, povezana z uporabo storitev, vključno z, a ne omejeno na, neuspelo hrambo, prenose, ali kakršnokoli drugo rabo, ki jo omogočajo storitve. Ta izključitev velja v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja. 

Ponudnik ne odgovarja za vsebino poslanih oz. prejetih eDokumentov, prav tako ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko izvirala iz vsebine in/ali lastnosti posameznega eDokumenta. Naročnik v celoti prevzema odgovornost za vsebino eDokumentov, ki jih pošilja preko omrežja kot tudi za vsebino eDokumentov, ki jih prejme v svoj eNabiralnik. Prav tako naročnik v celoti prevzema odgovornost za škodo, ki bi lahko izvirala iz lastnosti eDokumenta, vključno s kakršnokoli škodljivo vsebino, ki jo vsebuje eDokument. Naročnik se zaveda, da lahko pride z uporabo elektronskih storitev do škode na njegovi strojni ali programski opremi, in izrecno potrjuje, da sam v celoti nosi odgovornost za vso škodo, ki bi nastala na takšni opremi kot tudi vso direktno, indirektno, posledično ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi izvirala iz uporabe elektronskih storitev eNabiralnik. 

Kadar naročnik sklepa naročniško razmerje za več podjetij, je dolžan pridobiti ustrezna pooblastila za vsako podjetje. Ponudnik ne nosi nikakršne škode, ki bi nastala podjetju in/ali naročniku, v primeru, da naročnik ni pridobil ustreznega pooblastila podjetja. Odgovornost za škodo v celoti nosi naročnik.

8. Zahtevki tretjih oseb

Naročnik je dolžan ponudnika braniti pred zahtevki tretjih oseb, vključno z zahtevki, ki bi jih zoper ponudnika lahko naslovila podjetja in/ali uporabniki, ki dostopajo do storitev v okviru naročniškega razmerja.

Ponudnik bo o takšnem zahtevku obvestil naročnika, ki je dolžan nemudoma vstopiti in prevzeti postopek namesto ponudnika. V kolikor so ponudniku do prevzema postopka s strani naročnika nastali določeni stroški (vključno z razumnimi stroški pravne pomoči), je naročnik dolžan takšne stroške ponudniku v celoti povrniti.

9. Varstvo intelektualne lastnine

Z uporabo storitev naročnik ne pridobi avtorskih, lastninskih pravic ali pravic intelektualne lastnine na storitvah. Naročnik sme storitve uporabljati zgolj v okviru naročniškega razmerja, pri čemer mu raba storitve v nobenem primeru ne podeljuje pravic intelektualne lastnine ali avtorskih pravic nad storitvami in/ali prepoznavnimi znaki, ki jih uporablja ponudnik. Nič v teh splošnih pogojih se ne more interpretirati na način, ki bi naročniku lahko podeljeval kakršnokoli pravico, lastninsko, intelektualno, pravico avtorskega prava, nad storitvami in z njimi povezanimi prepoznavnimi znaki, ki jih uporablja ponudnik. 

Podatkovni, slikovni, tekstovni in kakršnikoli drugi materiali (v nadaljevanju materiali naročnika), ki jih z uporabo storitev ustvari naročnik so v izključni lasti naročnika. Ponudnik nad materiali naročnika nima nobenih pravic intelektualne lastnine, avtorskega prava kot tudi ne lastniških pravic. Vse pravice nosi izključno naročnik. Naročnik v celoti odgovarja in nosi breme dokazovanja, da so materiali naročnika njegova last oz. ima ustrezno pravico, da jih uporablja, prenaša ali kako drugače spreminja z uporabo storitev. Ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnekoli kršitve naročnika v okviru uporabe storitev, ki izvirajo iz materialov naročnika. 

S sprejemom teh splošnih pogojev, naročnik soglaša, da sme ponudnik na svoji spletni strani objaviti logotip naročnika kot referenco. Naročnik ima kadarkoli pravico, da zahteva odstranitev logotipa s spletne strani ponudnika.

10. Varstvo podatkov

V okviru nudenja storitev ponudnik neizbežno upravlja oz. obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo na področju osebnih podatkov (ZVOP, GDPR itd.). 

Ponudnik kot upravljalec osebnih podatkov ima vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja varovanja pri čemer lahko za izvajanje teh storitev sodeluje tudi s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Delovanje sistema vodenja varovanja informacij temelji na izvedeni oceni tveganj, ki je podlaga za izbor ustreznih varnostnih ukrepov in kontrol. Vse postopke nabave, razvoja in vzdrževanja informacijske tehnologije upravljalec vodi skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

Upravljalec sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih ob registraciji in/ali spremenjenih kasneje, preveriti resničnost teh podatkov pri kateremkoli organu, instituciji, delodajalcu, banki ali drugem upravljavcu osebnih podatkov.

11. Končne določbe

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta ločen dogovor, določila ločenega dogovora prevladajo nad določili teh splošnih pogojev in posebnih pogojev.

Polna poslovna sposobnost. Naročnik jamči, da ima polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, posebnih pogojev in morebitnih ločenih dogovorov. Naročnik tudi jamči, da za izvajanje njegovih obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebuje soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe oz. v kolikor je takšna odobritev potrebna, da z ustrezno odobritvijo razpolaga. 

Seznanjenost s pogoji. Naročnik se zaveda in strinja, da je pred sprejemom teh splošnih pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. 

Reševanje sporov. Pogodbeni stranki bosta vse spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, so za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Višja sila. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki nastane kot posledica višje sile. Za višjo silo se šteje vsak dogodek, ki je nepredvidljiv in je izven vpliva ponudnika. Za višjo silo se štejejo med drugim, a ne izključno: naravne nesreče, vojna in izredna stanja, izpadi elektrike, stavke ipd. Ponudnik bo o dogodku nemudoma obvestil naročnika in podal okviren rok za odpravo posledic višje sile. 

Spremembe pogojev. Naročnik nima pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev in/ali specifičnih pogojev. Ponudnik ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani ponudnika. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo storitev kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa. 

Celoten dogovor. Ti splošni pogoji, skupaj s posamičnimi posebnimi pogoji, ki veljajo za posamezno storitev, predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi splošnimi pogoji.

Jezikovne različice. Ti splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku, je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Naročnik se strinja in v celoti razume, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica. 

Pomen izrazov. Vsi izrazi, uporabljeni v teh pogojih imajo pomen, kot je definiran na začetku teh Splošnih pogojev in morebitnih posebnih pogojev za posamezno storitev.

Veljavna različica. Ti splošni pogoji veljajo od 24. 09. 2020.

Kazalo splošnih pogojev

Scroll to Top